top of page
photo-1574170623305-76d87a78cfcc.jfif

Επιχορήγηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος έως 85% για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ύδατος

Ανάλυση προγράμματος : Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επιδότησης έως 85 % για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση υδάτων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ως επιλέξιμή δαπάνη εμπεριέχεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην προκήρυξή.

Έτσι η στήριξη για τα φωτοβολταϊκά αποτελεί πολλαπλασιαστή του οφέλους καθώς ήδη η εγκατάσταση ενός συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) αποτελεί την οικονομικότερη οδό για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια με αποσβέσεις έως και 4 χρόνια και μείωση κόστους ρεύματος έως 90%.

 • Ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10 kw (ετήσια παραγωγή της τάξης των 15.000-16.000 kWh)

Για την ανάλυση υπεισέρχεται ο καθοριστικός παράγοντας του τελικού ποσοστού επιχορήγησης που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος/ή. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα καθοριστεί στο 70%

 

Το πρόγραμμα καλύπτει:

Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας κ.α. Χρηματοδότηση των εξής κατηγοριών επενδύσεων:

 • Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο με σταθερές βάσεις 1.100 €/kW

 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με σταθερές βάσεις 2.800 €/kW

 • Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο με ιχνηλάτες (trackers) 1.250 €/kW

 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με ιχνηλάτες (trackers) 3.100 €/kW

 • Φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου 500 €/kWh και ενεργειακής χωρητικότητας μέχρι 40 kWh.
   

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ακόμα τις εξής κατηγορίες επενδύσεων:

 • Αρδευτικά συστήματα χαμηλής πίεσης.

 • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης (γεωργία ακριβείας).

 • Δεξαμενές (πλαστικές, μεταλλικές κλπ.) όγκου έως 500κμ που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους που πληρούνται κυρίως από όμβρια ύδατα.

 • Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση ομβρίων υδάτων.

 • Μηχανολογικό εξοπλισμό που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).

 • Νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα, αλλά και εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.

 

Δικαιούχοι

 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών.

Περίοδος υποβολής

 • από 11/5/2021 έως 15/7/2021 (ώρα 13:00)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

 • Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Για να μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένας αγρότης θα πρέπει: Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας

Τι χρηματοδοτείται

 • Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις.

 • Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και του κόστους της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.

 • Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).

 • Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα).

 • Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κλπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.
   

 • Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού:

 • Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους).
  -Δεξαμενές όγκου έως 500κμ (πλαστικές, μεταλλικές κλπ.)

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).

 • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, αισθητήρες, μετρητές, αυτοματοποιημένο έλεγχο συστημάτων άρδευσης, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού.
   

Γενικές δαπάνες (στις οποίες περιλαμβάνονται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας καθώς και υδρόμετρου συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η δαπάνη τοποθέτησης της).

 

Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Εξαιρείται η δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης αυτόνομης διάταξης επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός

 • € 37.000.000

 

 

Η SENIP βρίσκεται εδώ για να σας βοηθήσει στην εκπλήρωση των επιχειρηματικών σας σχεδίων με πολλούς τρόπους. Καλέστε μας για μια εκτενέστερη ανάλυση των δυνατοτήτων του προγράμματος αλλά και της αναμφισβήτητα επωφελούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκόυ συστήματος.

Ακολουθεί η πλήρης προκήρυξη για την Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» οποία μπορείτε να διαβάσετέ και στην αντίστοιχη σελίδα του ΕΣΠΑ

δφω.PNG
bottom of page